windows server update

windows server

การรักษาความปลอดภัยระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ของคุณด้วย Windows Server อัพเกรด

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ในธุรกิจขนาดย่อม ไม่เพียงแต่จะต้องอาศัยการแพตช์ (patch) ระบบอย่างสม่ำเสมอ
เท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยนวัตกรรมด้านความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ (OS) ของ Server ด้วย ซึ่ง Windows Server 2019
พร้อมตอบโจทย์ในทุกๆด้าน

Read More