Cyber trend 2021

Cyber Security 2021

8 CYBERSECURITY TRENDS 2021

8 CYBERSECURITY TRENDS 2021 โครงข่ายความมั่นคงไซเบอร์, ทีมผู้บริหารที่ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัย และการทำงานระยะไกล คือหัวข้อหลักของความมั่นคงและความเสี่ยงในปีที่จะมาถึงนี้ เนื่องจากทั้งความมั่นคงปลอดภัย และความสอดคล้องกับนโยบายยังคงเป็นหัวข้อสำคัญที่ผู้บริหารองค์กรต้องให้ความสำคัญ หลายหน่วยงานยังเพิ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน cybersecurity เพื่อจัดการกับความมั่นคงของเครือข่ายองค์กร และความเสี่ยงต่างๆ การเพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน cybersecurity เข้ามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้บริหาร (board) เป็นหนึ่งในแปดหัวข้อหลักของ Gartner…

Read More