digital analytics

7 อันดับแนวโน้มของอุตสาหกรรมการวิเคราะห์ดิจิตอล (Digital Analytics Industry)

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของ data มีการนำข้อมูลต่างไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจึงเกิด อุตสาหกรรมการวิเคราะห์ดิจิตอล หรือ Digital Analytics Industry ขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยในปี 2020 นี้จะมีแนวโน้มอะไรบ้างกับอุตสาหกรรมนี้ เราได้ยกมา 7 อันดับให้คุณได้ตามเทรนด์ดังนี้ แนวโน้มที่ 1: กฏหมายความเป็นส่วนตัว (Privacy Laws)…

Read More