satellite

Iot asset management

การลดความซับซ้อนของ IoT เพื่อการจัดการทางสินทรัพย์(Asset Management)

อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือ Internet of Things(IoT) กำลังเปลี่ยนโลกของเราให้กลายเป็นเครื่อง กำเนิดข้อมูล จากเหมืองและenergy platform ป่าไม้และทุ่งนา siteก่อสร้างและequipment in motion สินทรัพย์(asset) IoT ทำหน้าที่โดยการรวบรวมข้อมูลที่ช่วยให้เรามีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น…

Read More