data analytics

Data analytics technology

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลที่พวกเราจำเป็นต้องรู้

สวัสดีค่ะ ผู้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหลาย ทั้ง data scientist และ data engineer ปัจจุบันซอฟแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาการทำ data analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วงปี 2022-2023 นี้ ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละค่ายมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเพื่อให้ซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือการเพิ่มโมดูลใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์กับการใช้งาน จึงอยากนำข้อมูลมาแชร์ให้ท่านผู้อ่านได้รู้ว่าแต่ละตัวมีการพัฒนาอะไรขึ้นบ้างนะคะ…

Read More
Tableau and Snowflake

สร้างเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Tableau และ Snowflake บน AWS Cloud ด้วย Accelerated Analytics Quick Start

การเลือกใช้ Cloud data warehouse นั้นทำให้ธุรกิจสามารถ พัฒนาประสิทธิภาพ ปรับตัวและเพิ่มความน่าสนใจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ
เนื่องด้วยหลายๆองค์กร เริ่มทะยอยใช้ระบบดังกล่าว และด้วยความที่ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัวสำหรับการติดตั้งใช้งาน เพื่อให้วิศวกรระบบ สามารถติดตั้งระบบได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านความต้องการในการเติบโตของบริษัทในขณะที่สร้างมูลค่าให้กับระบบ Business intelligence

Read More